Polisi Privasi

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk enkripsi data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Pindaan dan Kemaskini

Pihak kami berhak, pada sebarang masa, untuk menambah, mengubah, mengemaskini mahupun meminda polisi privasi ini, dengan hanya menyunting sebarang pindaan tersebut di laman ini tanpa sebarang notis. Pindaan tersebut akan berkuatkuasa serta-merta di saat ianya diubah di laman ini.